همه مسافریم!

 

كوتاه ترین داستان فلسفی دنیا

برنده جایزه داستان كوتاه نیویورك تایمز

جهانگردی به دهکده ای رفت تا زاهد معروفی را زیارت کند . دید که زاهد در اتاقی ساده زندگی می کند.
اتاق پر از کتاب بود و غیر از آن فقط میز و نیمکتی دیده می شد.
جهانگرد پرسید: لوازم منزلتان کجاست؟
زاهد گفت: مال تو کجاست؟
جهانگرد گفت: من اینجا مسافرم.
زاهد گفت: من هم!!

منبع : چیست عالم که می پرسی نشان و نام او... | همه مسافریم!
برچسب ها : زاهد